ONAF, het nieuwe SMART!

Wij presenteren het ONAF-principe: de manier om met een paar eenvoudige vragen te testen of een beleidsplan, project of initiatief aansluit bij de netwerksamenleving. ONAF staat voor: open, nuttig, aansprekend en flexibel. Als een project langs deze principes wordt gemeten en voldoet, verdient dit het keurmerk ONAF.


SMART

Het is niet zo makkelijk om scherpe doelen te stellen. Vaak weet je wel wat je ongeveer wilt bereiken, maar is het een uitdaging om dit zo concreet mogelijk te formuleren. Het gevolg hiervan is dat je achteraf lastig kunt controleren of de doelen nu gehaald zijn of niet. In de jaren ’90 van de vorige eeuw is hiervoor het SMART-principe ontwikkeld. Daarmee kunnen doelstellingen scherper worden geformuleerd én gecontroleerd. De letters SMART staan voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
Lees hier verder over SMART.


Veranderende rollen

Er zijn heel wat nieuwe denkmodellen en wensconcepten waarmee wordt geprobeerd om de veranderende relatie tussen overheden, bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers vorm te geven. We willen het graag samen doen. Maar in de dagelijkse praktijk blijkt het nog niet zo gemakkelijk om daar invulling aan te geven. Overheden hebben de afgelopen decennia geleerd efficiënter te werken, verwachtingen te managen en realistische doelen te stellen. Naast deze kwaliteiten is er steeds vaker behoefte aan een meer ondersteunende rol van overheden, waarin het gaat om mogelijk maken en ruimte bieden.

Die nieuwe rol betekent niet dat de oude rol van duidelijkheid bieden en in controle zijn wegvalt. Deze rol blijft belangrijk. Ze is vaak goed verankerd in de manier waarop overheidsorganisaties georganiseerd zijn, in cultuur, en werkvormen zoals het SMART-principe. De nieuwe rollen van de overheid zijn minder goed verankerd, en dat is één van de redenen dat de netwerksamenleving voor veel overheidsorganisaties onzekerheid met zich mee brengt. Wanneer doen we het goed? Hoe sluiten we aan bij de initiatieven en het enthousiasme uit de samenleving.


Nieuwe werkvormen

Wij werken samen met ambtenaren en bewoners aan nieuwe kennis, inzichten én nieuwe werkvormen voor de participatiesamenleving. ONAF is zo’n werkvorm. ONAF geeft houvast voor overheden die willen samenwerken met de initiatiefrijke samenleving. Als het ONAF is kun je bijdragen, en kan het van jou worden. Als het ONAF is, kun je onderdeel worden van de oplossing. ONAF staat voor Open, Nuttig, Aansprekend en Flexibel. Het is een nieuwe manier om beleidsdoelstellingen te meten. Want beleid in een netwerksamenleving vraagt om nieuwe manieren van werken en dus ook om nieuwe manieren van meten.

ONAF maakt onderdeel uit van de toolkit van Mag Stad? In Mag Stad bouwt Is Ook samen met ambtenaren en corporatiemedewerkers aan nieuwe manieren van doen. ONAF, het nieuwe SMART kwam tot stand in samenwerking met bewoners en ambtenaren van Gemeente Amsterdam, stadsdeel West. Het is het eerste in een serie van nieuwe tools voor de netwerksamenleving.

Magstad, participatie, samenwerken   ONAF, het nieuwe SMART, keurmerk, participatie, MagStad